Star Garment Group

P.O Box 1, Ring Road 2, Phase 1, IPZ, Katunayake, Sri Lanka

+94 11 483 7000

+94 11 225 2937

info@star.lk

Star Garment Group
  P.O Box 1, Ring Road 2, Phase 1, IPZ, Katunayake, Sri Lanka
+94 11 483 7000

© Star Garment Group Inc. All Rights Reserved